ALV 24/11/2021

Beste Puurzangers,
Het bestuur nodigt je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 24 november 2021. De vergadering begint om half 8. We hopen dat er na de vergadering tijd over is om nog even te zingen!
De agenda:
 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene ledenvergadering 4 november 2020 (zie bijlage)
 4. Jaarcijfers / verslag kascommissie (jaarcijfers worden nagestuurd)
 5. Samenstelling bestuur
 6. Terug- en vooruitblik bestuur -> Terugkoppeling acties + beslispunten tafeltjesavond
 7. Terug- en vooruitblik dirigent
 8. Van de commissies
  Artistiek
  Repertoire
  PR/ledenwerving
  Gastvrouw
  Website
  Optreden
  Lief & leed
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
Ter voorbereiding op de vergadering vragen we de commissies om een korte terug- en vooruitblik voor te bereiden (mondeling).
Vragen voor de rondvraag moeten uiterlijk woensdag 17 november 2021 schriftelijk/ per mail bij het bestuur zijn aangeleverd.
Hartelijke groet & fijn weekend,
Marianne