Berichten voor intern gebruik, NIET bedoeld voor publiek

ALV 24/11/2021

Beste Puurzangers,
Het bestuur nodigt je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 24 november 2021. De vergadering begint om half 8. We hopen dat er na de vergadering tijd over is om nog even te zingen!
De agenda:
 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene ledenvergadering 4 november 2020 (zie bijlage)
 4. Jaarcijfers / verslag kascommissie (jaarcijfers worden nagestuurd)
 5. Samenstelling bestuur
 6. Terug- en vooruitblik bestuur -> Terugkoppeling acties + beslispunten tafeltjesavond
 7. Terug- en vooruitblik dirigent
 8. Van de commissies
  Artistiek
  Repertoire
  PR/ledenwerving
  Gastvrouw
  Website
  Optreden
  Lief & leed
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
Ter voorbereiding op de vergadering vragen we de commissies om een korte terug- en vooruitblik voor te bereiden (mondeling).
Vragen voor de rondvraag moeten uiterlijk woensdag 17 november 2021 schriftelijk/ per mail bij het bestuur zijn aangeleverd.
Hartelijke groet & fijn weekend,
Marianne

Verslag ALV 4/11 en 18/11 2020

Verslag Algemene Ledenvergadering 4 en 18 november 2020(i.v.m. Corona per zoom)    

 • Opening en vaststelling agenda

Lenneke (voorzitter) opent op 4 november 2020, 20.15u de vergadering.

Wendy (secretaris) inventariseert de lijst van deelnemers aan de zoom-vergadering. Dat zijn er 35. Dat is meer dan de helft van de leden. Derhalve kunnen besluiten rechtsgeldig worden genomen. De presentielijst is bijlage bij dit verslag. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 • Mededelingen

Marianne (bestuurslid) deelt mee dat De Esch als ‘voor het publiek toegankelijke locatie’ op grond van de gisteren afgekondigde Coronamaatregelen na vandaag gedurende twee weken gesloten zal zijn. Koornetwerk raadt zingen momenteel ook af. 

 • Verslag Algemene ledenvergadering 2 oktober 2019

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de ALV van vorig jaar. Daarmee is het verslag goedgekeurd. 

 • Balans 2019; prognose 2020; begroting 2021

De balans over 2019, de prognose voor 2020 en de begroting voor 2021 zijn vooraf aan de leden toegestuurd. 

Balans 2019

Hans (penningmeester) geeft een toelichting op de balans over 2019:

Inkomsten – behalve de contributies zijn er weinig extra inkomsten. Er heeft één keer een (betaald) optreden bij Argos Zorggroep plaatsgevonden.

Uitgaven – de hoogste kosten zijn die voor de zaalhuur en de dirigent. Daarnaast voor de website en het lustrumfeest. 

Petula: ik mis de inkomsten van Yarden. Hans: de factuur is wel in 2019 verstuurd, maar die is in 2020 betaald. Staat daarmee op de prognose 2020.

Annemarie: hoeveel leden had Puur Zang. Hans: gemiddeld 44. 

Prognose 2020

Hans geeft een toelichting op de prognose voor 2020: 

Inkomsten – uitgegaan wordt van gemiddeld 43 leden. Er heeft één betaald optreden bij Yarden plaatsgevonden. 

Uitgaven – vanwege de sluiting in verband met corona van De Esch hebben we een paar maanden geen zaalhuur hoeven betalen, d.w.z. dat de kosten daarvoor met de komende maanden mag worden gecompenseerd. Alejandro is wel doorbetaald, ook in de maanden juli en augustus waarin normaal gesproken een zomerstop is, maar dit jaar de repetities juist doorgingen. 

Verwacht wordt dat we dit jaar € 343 aan negatieve inkomsten zullen hebben c.q. interen op onze reserves. 

Annemarie: het eindsaldo 2019 zou het beginsaldo 2020 moeten zijn. Hans: klopt. Dat wordt nog gecorrigeerd. 

Begroting 2021 

Hans geeft een toelichting op de begroting voor 2021: 

Inkomsten – uitgegaan wordt van 40 leden. Daarmee komen we onder de kritische massa om positief te draaien, hetgeen inhoudt dat verder ingeteerd zal worden op de reserves. Misschien dat een beroep kan worden gedaan op een subsidie of fonds (‘coronapotje’) voor culturele instellingen. 

Petula: met het zoeken naar subsidies zijn Werner en ik eerder al mee bezig geweest. Eis is altijd dat het koor ook een groter doel dient, bijv. met een optreden voor het algemeen nut. 

Jan-Willem: mogelijk zijn subsidies voor specifieke activiteiten. 

Petula: zou met PEC besproken kunnen worden om de zaalhuur te verlagen? Hans: mogelijk.

Lenneke: het bestuur heeft het onderling nog gehad over het verhogen van de contributie, zoals in de ALV van vorig jaar aangekondigd, maar dat wordt vanwege de huidige situatie niet gedaan. Verlaging van de contributie zou de financiële situatie van Puur Zang echter verder verslechteren. Het bestuur heeft daarom de contributie voor 2021 gelijk te houden. 

Fien: wie pakt het zoeken van subsidies/fondsen op? Lenneke: het bestuur. 

 • Verslag kascommissie; decharge bestuur; verkiezing nieuwe kascommissie

Hans heeft de balans 2019 en de volledige administratie vooraf toegestuurd aan de kascommissie, bestaande uit Jan-Willem en Werner. Er waren een paar vragen en opmerkingen. Die heeft Hans kunnen beantwoorden resp. verwerkt. Hij bedankt Jan-Willem en Werner voor hun controle.

Jan-Willem en Werner: wij hebben alle bankafschriften doorlopen. Alles is consciëntieus bijgehouden en geeft o.i. een getrouwe weergave van de jaarcijfers. Wij adviseren de ALV het bestuur decharge te verlenen.

De ALV verleent het bestuur bij acclamatie decharge voor het gevoerde bestuur.

Tamara en Annemarie zijn bereid leden van de kascommissie voor de jaarcijfers 2020 te worden. Bettina is reservelid. 

 • Samenstelling bestuur

Manon heeft eind februari 2020 haar bestuurslidmaatschap (secretariaat) neergelegd. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar bewezen diensten. Er is een bloemetje naar haar huisadres gestuurd. Van Anita horen we echter dat zij momenteel op vakantie is. 

Wendy heeft haar taken tijdelijk waargenomen, maar ambieert geen eigen termijn. Ook zij wordt hartelijk bedankt en ook haar is een bloemetje toegestuurd. 

Lenneke vraagt aan de vergadering of iemand tot het bestuur wil toetreden, als secretaris of in een andere functie. Op dit moment meldt niemand zich aan. Lenneke vraagt eenieder hierover na te denken en bij interesse zich bij haar te melden. 

 • Terugblik en vooruitblik bestuur (incl. corona)

De terugblik en vooruitblik van het bestuur (incl. corona) – geschreven door Emmelies (bestuurslid) – is aan de leden toegestuurd. 

Petula heeft tijdens de eerste lockdown elke woensdag zoom links rondgestuurd, zodat iedereen die wilde virtueel kon deelnemen aan de repetities/zanglessen van Alejandro. Zij wordt daar hartelijk voor bedankt. Ook aan haar is een bloemetje toegestuurd. Petula: in dank ontvangen. 

Het initiatief van Alejandro in het voorjaar voor het inzingen en door hem combineren van het nummer Sofia was een succes. 

Het nieuwe wachtwoord van het ledenportaal van de website wordt doorgegeven. Sjoerd past het al tijdens de vergadering aan. 

Vragen/ideeën/suggesties voor coronaperiode

Annemarie: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als koor het contact niet verliezen? Lenneke: het zou fijn zijn als een paar leden zich zouden kunnen ontfermen over activiteiten in coronatijd. 

Sjoerd en Harry worden bereid gevonden te onderzoeken of en hoe de repetities, zodra die met kleine groepjes weer opgestart mogen worden, gelifestreamd kunnen worden voor de ‘thuisblijvers’, alsmede de daarmee samenhangende kosten. 

Petula, Annemarie en Wendy gaan nadenken over andere activiteiten, zoals een pubquiz e.d. 

Het maken van een filmpje zoals Sofia wordt het meest gewaardeerd.  

Marianne: m.b.t. het rooster wordt getracht iedereen gelijke kansen te geven om naar de (life) repetities te komen. Immers, iedereen betaalt dezelfde contributie. Om geen plekken onbenut te laten en het ruilen buiten de eigen stemgroep mogelijk te maken, stelt zij voor een WhatsApp-groep voor het hele koor aan te maken. De bedoeling is en blijft i.v.m. de samenzang te proberen eerst te ruilen binnen de eigen stemgroep en alleen als dat niet lukt, de plek in de app-groep van het koor beschikbaar te stellen. Iedereen die in de app-groep wil, gelieve zich bij Marianne aan te melden. 

Petula: is het misschien mogelijk de ene helft van het koor in de Paleiszaal en de andere helft van het koor in de gymzaal te laten repeteren? Marianne: is lastig te organiseren en vraagt zich af of daar wel voldoende animo voor is. De mensen zijn ook voorzichtig. En brengt waarschijnlijk ook extra kosten met zich mee. De Paleiszaal is van De Esch, de gymzaal van de gemeente.

Cis: de ruimtes op de eerste verdieping zijn wel van PEC. 

Alejandro wil erover nadenken of hij het ziet zitten om meer dan één groep te bedienen. 

Fien: ben inderdaad mede vanwege mijn thuissituatie erg voorzichtig. Tijdens de repetities gemerkt dat niet iedereen zich goed aan de regels van 1,5m afstand houden, recht naar voren zingen en in de elleboog hoesten, houdt. Zou graag willen dat de regels goed worden nageleefd. 

Cis: heeft hulp nodig bij het maken van filmpjes van de Enzo-bewegingen. Lenneke: zou door de artistieke commissie opgepakt c.q. georganiseerd c.q. gedelegeerd moeten worden. 

 • Terugblik en vooruitblik dirigent 

Alejandro: de afgelopen periode is lastig, maar hartelijk dank dat we hem financieel zijn blijven steunen. Hij realiseert zich dat het thuis repeteren en instuderen van nieuwe nummers lastig is. De flow is eruit. Desondanks kijkt hij met plezier en trots terug op wat er wel is gebeurd. M.n. de video van Sofia is een mooi resultaat. 

Voor de komende periode houdt Alejandro zich aanbevolen voor nieuwe ideeën. 

Wendy: is er misschien een ander programma met robotstem dat wat beter aan te horen is? Alejandro: nee, iets beters is helaas niet op de markt. 

Wendy: is het misschien een idee om nieuwe songs op te nemen, dat Alejandro daar de beste van uitkiest ter vervanging van de robotstem? Alejandro: is mogelijk. Angelique: voor het instuderen maakt dat niet uit. Tamara: wel voor nieuwe leden.

Alejandro: per song kost het arrangeren mij ca. 15 uur en het (laten) inzingen eveneens ca. 15 uur. De kosten van € 90 per arrangement zijn daarmee tamelijk laag. Vandaar de robot. Lenneke: komen we na corona op terug.   

Vanuit de leden komt het verzoek de vergadering te schorsen vanwege het late uur. 

Aldus wordt besloten. Om 22.45u schorst de voorzitter de vergadering. De vergadering zal over twee weken (18 november 2020) worden hervat voor de behandeling van punten de 9, 10 en 11. 

– – – – – – –

Lenneke (voorzitter) heropent op 18 november 2020, 20.15u de vergadering.

Wendy (secretaris) inventariseert de lijst van deelnemers aan de zoom-vergadering. Dat zijn er 27. Dat is wederom meer dan de helft van de leden. Derhalve kunnen ook vandaag geldige besluiten worden genomen. De presentielijst is bijlage bij dit verslag.

 • Van de commissies

Artistiek

Maartje: 26 februari 2020 voor het laatst vergaderd. Gebrainstormd over nieuwe show en al naar geschikte zalen gezocht, maar gelukkig nog niks geboekt. Afwachten totdat het na corona weer kan.

Repertoire

Tamara: het repertoire is voorlopig klaar, maar nog niet dichtgetimmerd. Suggesties blijven welkom. Alejandro: er zijn 17 nummers gekozen. Zouden er 20 moeten worden. Nog plek voor bijv. een solonummer.

Petra: mis Nederlandstalige nummers. Alejandro: er komt nog een medley. 

PR/ledenwerving

Maartje: 5 maart 2020 voor het laatst vergaderd. Het pro-actief werven van nieuwe leden ligt ook door corona stil. Hooguit laten we af en toe ons gezicht op Facebook zien.  Gastvrouw

Carla: niks te melden. Hoopt na corona weer wel.

Maartje: voor het begin van corona waren er een paar serieus geïnteresseerden. De e-mails zijn bewaard. 

Website

Sjoerd: Anita heeft er veel aan gedaan om de nieuwe website in de lucht te krijgen. Technisch waren er een paar ups-and-downs, maar die zijn inmiddels verholpen. Lay out is wat aangepast zodat het wat leesbaarder wordt. En Hans van Soest plaatst het huiswerk op de site. Lenneke: het ziet er inderdaad goeduit. 

Anqelique: zou svp gecheckt kunnen worden of alle oude nummers er nog op staan, bijv. A beautiful day? Sjoerd: ga ik nakijken. 

Optreden

Annemarie: is door corona stil komen te liggen. Het ligt niet in de verwachting dat optredens in 2021 al mogelijk zullen zijn. 

Lief & leed

[Niet vertegenwoordigd.]

Sponsor

Geen mededelingen. 

 • Rondvraag

Petra – Yarden repertoire: verwacht dat er behoefte zal zijn c.q. vraag zal komen voor zingen bij herdenkingsdiensten. Mist wat uitbreiding in het Yarden repertoire. Alejandro: suggesties zijn van harte welkom. Lenneke: misschien ook wat Nederlandstalige Yarden-nummers. Loes: zijn er ook contacten met andere uitvaartcentra? Maartje: wel geprobeerd, maar tot heden niet gelukt. 

Petra – huidige repertoire: mist ook wat rustiger nummers in het huidige repertoire. Momenteel is het erg veel up tempo. Graag wat meer ballads. Helma sluit zich hierbij aan. 

Christine – privacy: vraagt zich af hoe het AVG-technisch geregeld is met het uploaden van de video van Sofia op Facebook en YouTube. Lenneke: toestemming is generiek gegeven op het aanmeldingsformulier. Alejandro: ook meer specifiek in de begeleidende e-mail voor Sofia. 

Petula – online activiteiten: vraagt degenen die geïnteresseerd zijn in online activiteiten (repetities, pubquiz e.d. per zoom) na de vergadering te blijven hangen. Suggestie van Sjoerd: weer video van Alejandro of video in eigen productie zoals You can close your eyes. Alejandro: via Rotjekoor is het verzoek binnengekomen een video met een kerstnummer in te zingen. Moet alleen al snel, want moet begin december ingeleverd worden. Ten minste 12 meedoen. Gekozen wordt voor When a child is born. Alejandro zal e-mail sturen. 

Alejandro – e-mailadres: graag in het vervolg alleen nog zijn nieuwe e-mailadres (@icloud.com) gebruiken en niet meer het oude e-mailadres (@online.nl) omdat hij daar langzaamaan mee gaat stoppen. 

Alejandro – repeteren: zal voor de komende twee weken per stemgroep uitnodiging van een half uur om te repeteren, gaan versturen. Drie per avond. 

Marianne – zingen en corona: de coronamaatregelen zijn gisteren weliswaar versoepeld, maar amateurkoren mogen helaas nog niet zingen. De belangenvereniging Koornetwerk heeft op haar website aangeven bij de overheid na te gaan vragen wat de redenen hiervoor zijn. Wordt vervolgd. 

Werner – Rotterdamse subsidies: om een subsidie van € 1.500 van de gemeente Rotterdam te kunnen krijgen, moet ten minste de helft van de leden woonachtig zijn in Rotterdam. Wie is bereid te verhuizen? 

Marianne: op Facebook staat bij de groep Koor & Corona de oproep om gezamenlijk een beroep bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen op een steunpakket. 

Helma – choreografie: gezien de (stijgende) leeftijd van de leden en tevens gehoord de kritiek bij ons optreden in Isala, zou wat haar betreft wat minder nadruk mogen worden gelegd op choreografie. Petra: is het daarmee eens. Wendy: wel bewegen maar we moeten geen showorkest willen zijn. Loes: wil wel graag blijven dansen bij het zingen, maar het klopt dat soms wat onduidelijk en rommelig is.

Maartje: pak dit op met Cis binnen de artistieke commissie.  

 • Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Lenneke om 21.20u de vergadering

Bestuursvergadering 9 oktober (+rooster en huiswerk)

Bestuursvergadering 9 oktober (+rooster en huiswerk)

Beste leden,
Afgelopen vrijdag hebben we als bestuur vergaderd. De belangrijkste agendapunten waren:

Hoe verder met repeteren?
Voorbereiding ledenvergadering

Repeteren en rooster
Vorige week berichtten we jullie dat we vanaf aanstaande woensdag niet meer in De Esch terecht kunnen om te zingen. Inmiddels horen we hierover wat versoepelde geluiden, dus met een slag om de arm gaan we er toch vanuit dat we kunnen repeteren.
Uit de kleine enquête die we hielden kwam naar voren dat de meerderheid van het koor graag vaker en met een wat grotere groep repeteert. Dat onze uitvraag een momentopname was bleek uit de reacties die daarna kwamen: leden worden voorzichtiger en herzagen hun voorkeur weer.
We zijn op het volgende uitgekomen: Een aantal leden heeft besloten (om uiteenlopende redenen!!) voorlopig niet te komen repeteren. De groep mensen die overblijft wordt een stuk kleiner. Daarnaast is onze ervaring dat we bijna geen enkele repetitie met ‘voltallige bezetting’ aanwezig zijn. We zien daarom ruimte om het koor door 2 te delen waardoor we met een iets grotere groep en iets vaker (1 keer per 2 weken) kunnen repeteren. We gaan dit de komende 2 weken uitproberen. De leden die hebben aangegeven voorlopig niet te komen zingen staan komende 2 repetities niet ingedeeld. Wil je toch komen? Dat kan natuurlijk. Neem dan even contact met me op om af te stemmen welke avond het beste past. Op 28 oktober is er geen repetitie omdat Alejandro die week verlof heeft en voor 4 november staat de ledenvergadering gepland. Op die avond wordt er niet gezongen.

Kom alleen naar de repetitie / ledenvergadering wanneer je geen gezondheidsklachten hebt. Neem een mondkapje mee om in de algemene ruimten van De Esch te dragen. Conform de richtlijnen van de RIVM luchten we de Paleiszaal voor en na de repetitie. Tijdens de repetitie mag er alleen geventileerd worden (ramen open). We repeteren in zig-zagopstelling (voorschrift RIVM) en houden minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Een aanwezig bestuurslid registreert de namen van de aanwezige leden.

Klik hier voor het rooster!

Let op! Aanstaande dinsdag is er weer een persconferentie vanuit het kabinet. Mogelijk worden er nieuwe maatregelen afgekondigd die van invloed zijn op groepsgrootte, zingen, avondklok, samen komen etc. Bovenstaande is mogelijk dinsdag  achterhaald. Wanneer we op bovenstaande moeten aanpassen of annuleren berichten we jullie.

Ledenvergadering
De ledenvergadering is gepland voor woensdag 4 november. Een mail met de agenda + begeleidende stukken volgt. Op dit moment is nog onzeker hoe we de ledenvergadering kunnen vormgeven. Daarom nemen we over de vorm (op locatie of digitaal) van de ledenvergadering pas later een besluit.
Omdat Wendy stopt met het vervangende bestuurslidmaatschap zoeken we een nieuw bestuurslid. Lijkt het je leuk om mee te denken en besluiten over zaken die het koor aangaan? Meld je bij één van de bestuursleden! Zeker in deze ingewikkelde tijd kunnen we alle denk- en besluitkracht gebruiken. Het bestuur gaat na de ledenvergadering graag met vijf bestuursleden verder!

Huiswerk
Er is ook nog huiswerk. Alejandro vraagt ons Wake up little Suzy in te studeren.

Namens het bestuur,
Hartelijke groet,
Marianne Wolters

Bestuursvergadering 11 september 2020

Lieve koorleden,
Afgelopen vrijdag is het bestuur weer bij elkaar geweest. In deze vergadering hebben wij gesproken over de ledenvergadering. We gaan proberen deze op 4 november om 20:15 uur te houden. Er wordt gekeken naar een geschikte locatie, met inachtneming van de regels, in de gymzaal in De Esch. Hou deze avond vrij in de agenda! Het is fijn als er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn. Op de agenda staat in ieder geval de benoeming van een nieuw bestuurslid. Wendy heeft aangegeven niet als bestuurslid verder te gaan. Heb je interesse in de bestuursfunctie en wil je informatie? Neem gerust contact op met ondergetekende.

Het huidige repetitierooster loopt tot 7 oktober. In het rooster na 7 oktober wordt rekening gehouden met de ledenvergadering. Op deze avond wordt verder niet gezongen. Ook op 28 oktober is geen repetitie i.v.m. de vakantie van Alejandro. Op 21 oktober (herfstvakantie) wordt weer wel gezongen. Over de huidige repetitieavonden hebben we het ook gehad. Er is een levendige ruilhandel in data tussen koorleden, maar niet alle mogelijkheden worden volledig benut. Het is jammer als er minder koorleden zijn dan mogelijk is, dus probeer zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de repetitieavonden en overleg hierover met je stemgroep! Wij proberen het rooster zo in te delen dat er meer koorleden per avond kunnen repeteren, dit past binnen de RIVM voorschriften! Vergeet niet dat thuis oefenen ook nu belangrijk is, dan kom je goed voorbereid op de repetitieavonden!
Ook hebben wij in de vergadering gesproken over de ventilatie tijdens de repetities. Nu het weer kouder wordt zorgen wij ervoor dat er voorafgaand aan de repetitie wordt geventileerd en tijdens de repetitie wordt er geventileerd als het weer het toelaat en alleen aan één kant van de zaal zodat het niet gaat tochten.

En om met een portie vrolijkheid te eindigen; vanavond is een bloemetje aan Jos overhandigd ter ere van zijn 40-jarig huwelijk!

Zijn er vragen schroom dan niet!

Hartelijke groet namens het bestuur,
Lenneke van der Meer
Voorzitter

Voor de nieuwe leden

Deze nummers svp uitprinten en elke repetitie meenemen
Break free
Rain
We are young
You can close your eyes
Marry you
Let her go
Oude Maasweg
Mag ik dan bij jou
Summer sushine
Forget you
Umbrella
Dear future husband
Me and my broken heart
Romeo and Juliette
Zing vecht
Born
Old and wise
Rude
Beatiful day
Take your time girl
Summer in the city
El mismo sol

Bericht van het bestuur 26 april 2020

Beste koorleden,

Op dit moment beheerst corona ons leven. Het virus maakt het leven van alledag een leven dat wij niet kennen. Sommige koorleden of verwanten worden hard getroffen in deze tijd. Gelukkig konden wij elkaar afgelopen woensdag ontmoeten in een zoommeeting, fijn om weer een aantal koorleden te zien en te horen. Vandaag is het bestuur op dezelfde wijze bij elkaar geweest. Ook bij deze bijeenkomst was het weer prettig om elkaar te zien en te horen. Natuurlijk hebben wij in deze vergadering gesproken over een aantal onderwerpen. Wij willen dit graag met jullie delen.

Wij vergaderden gelukkig weer als compleet bestuur. Wendy (hoge sopraan) is onze nieuwe secretaris! Hier zijn wij heel blij mee; met Wendy is het bestuur weer op volle sterkte.
Wat afgelopen woensdag in de zoombijeenkomst ook aan de orde kwam is de wens van de leden om weer met elkaar te zingen. Heel begrijpelijk. Met alle nieuwe arrangementen willen wij natuurlijk ook samen aan de slag! En we willen elkaar ook wel weer eens live zien! Als bestuur hebben wij alle opties om te repeteren tegen het licht gehouden. Bekend is dat er ook landelijk gewerkt wordt aan een protocol voor muzieklessen, die op dit moment ook nog niet zijn toegestaan. Na 19 mei mag er alleen opgestart worden wanneer er een protocol aanwezig is. En dan mogen er ook nog tot 1 juni geen groepsbijeenkomsten plaatsvinden en is De Esch nog steeds gesloten. Vooralsnog gaan wij de repetities dus niet hervatten, het protocol zal ook afgewacht moeten worden. Het bestuur ziet op dit moment geen mogelijkheden, om op welke wijze dan ook nu de repetities te hervatten. Wel hebben wij de mogelijkheden voor daarna ‘afgetast’. Maar helaas moeten we dus echt nog wachten.

Dan hebben wij gesproken over de website. Er zijn al eerder afspraken gemaakt over het aanleveren van teksten voor de website en het bijhouden van de website. Als alles compleet is, is er wat het bestuur betreft niets meer dat de lancering van de website tegenhoudt. Voorwaarde is natuurlijk dat het ledenportaal goed werkt. Om te voorkomen dat er door onvoorziene omstandigheden geen toegang blijkt te zijn tot de nieuwe website, proberen wij wel beide websites naast elkaar te laten functioneren, of dit kan en lukt moet nog even blijken, maar we willen er alles aan doen om te zorgen dat wij in deze tijd wel kunnen blijven oefenen, ook al is dat alleen en thuis. Emmelies stemt dit verder af met de betrokken leden.

Muziek is altijd, maar zeker nu belangrijk. We missen onze routines en onze repetities. We weten zeker dat we voor Rotjekoor volgend jaar ingeloot zijn! Dat is alvast weer iets! Woensdag is er weer een zoom bijeenkomst. In deze bijeenkomst wil Alejandro ons ook echt laten zingen. Dus zorg dat je erbij bent! Petula stuurt (waarvoor hartelijk dank) weer een link naar de koorleden zodat iedereen kan inloggen. Zijn er vragen, ideeën of opmerkingen voor het bestuur? Laat het gerust weten.

De mensen die het in deze periode moeilijk hebben wensen wij veel sterkte. En voor iedereen: fijne Koningsdag, hou vol, zorg voor elkaar en zing, zing, zing!

Namens het bestuur,
Lenneke van der Meer
lennekevdmeer@gmail.com
06-85347707