Verslag ALV 4/11 en 18/11 2020

Verslag Algemene Ledenvergadering 4 en 18 november 2020(i.v.m. Corona per zoom)    

 • Opening en vaststelling agenda

Lenneke (voorzitter) opent op 4 november 2020, 20.15u de vergadering.

Wendy (secretaris) inventariseert de lijst van deelnemers aan de zoom-vergadering. Dat zijn er 35. Dat is meer dan de helft van de leden. Derhalve kunnen besluiten rechtsgeldig worden genomen. De presentielijst is bijlage bij dit verslag. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 • Mededelingen

Marianne (bestuurslid) deelt mee dat De Esch als ‘voor het publiek toegankelijke locatie’ op grond van de gisteren afgekondigde Coronamaatregelen na vandaag gedurende twee weken gesloten zal zijn. Koornetwerk raadt zingen momenteel ook af. 

 • Verslag Algemene ledenvergadering 2 oktober 2019

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de ALV van vorig jaar. Daarmee is het verslag goedgekeurd. 

 • Balans 2019; prognose 2020; begroting 2021

De balans over 2019, de prognose voor 2020 en de begroting voor 2021 zijn vooraf aan de leden toegestuurd. 

Balans 2019

Hans (penningmeester) geeft een toelichting op de balans over 2019:

Inkomsten – behalve de contributies zijn er weinig extra inkomsten. Er heeft één keer een (betaald) optreden bij Argos Zorggroep plaatsgevonden.

Uitgaven – de hoogste kosten zijn die voor de zaalhuur en de dirigent. Daarnaast voor de website en het lustrumfeest. 

Petula: ik mis de inkomsten van Yarden. Hans: de factuur is wel in 2019 verstuurd, maar die is in 2020 betaald. Staat daarmee op de prognose 2020.

Annemarie: hoeveel leden had Puur Zang. Hans: gemiddeld 44. 

Prognose 2020

Hans geeft een toelichting op de prognose voor 2020: 

Inkomsten – uitgegaan wordt van gemiddeld 43 leden. Er heeft één betaald optreden bij Yarden plaatsgevonden. 

Uitgaven – vanwege de sluiting in verband met corona van De Esch hebben we een paar maanden geen zaalhuur hoeven betalen, d.w.z. dat de kosten daarvoor met de komende maanden mag worden gecompenseerd. Alejandro is wel doorbetaald, ook in de maanden juli en augustus waarin normaal gesproken een zomerstop is, maar dit jaar de repetities juist doorgingen. 

Verwacht wordt dat we dit jaar € 343 aan negatieve inkomsten zullen hebben c.q. interen op onze reserves. 

Annemarie: het eindsaldo 2019 zou het beginsaldo 2020 moeten zijn. Hans: klopt. Dat wordt nog gecorrigeerd. 

Begroting 2021 

Hans geeft een toelichting op de begroting voor 2021: 

Inkomsten – uitgegaan wordt van 40 leden. Daarmee komen we onder de kritische massa om positief te draaien, hetgeen inhoudt dat verder ingeteerd zal worden op de reserves. Misschien dat een beroep kan worden gedaan op een subsidie of fonds (‘coronapotje’) voor culturele instellingen. 

Petula: met het zoeken naar subsidies zijn Werner en ik eerder al mee bezig geweest. Eis is altijd dat het koor ook een groter doel dient, bijv. met een optreden voor het algemeen nut. 

Jan-Willem: mogelijk zijn subsidies voor specifieke activiteiten. 

Petula: zou met PEC besproken kunnen worden om de zaalhuur te verlagen? Hans: mogelijk.

Lenneke: het bestuur heeft het onderling nog gehad over het verhogen van de contributie, zoals in de ALV van vorig jaar aangekondigd, maar dat wordt vanwege de huidige situatie niet gedaan. Verlaging van de contributie zou de financiële situatie van Puur Zang echter verder verslechteren. Het bestuur heeft daarom de contributie voor 2021 gelijk te houden. 

Fien: wie pakt het zoeken van subsidies/fondsen op? Lenneke: het bestuur. 

 • Verslag kascommissie; decharge bestuur; verkiezing nieuwe kascommissie

Hans heeft de balans 2019 en de volledige administratie vooraf toegestuurd aan de kascommissie, bestaande uit Jan-Willem en Werner. Er waren een paar vragen en opmerkingen. Die heeft Hans kunnen beantwoorden resp. verwerkt. Hij bedankt Jan-Willem en Werner voor hun controle.

Jan-Willem en Werner: wij hebben alle bankafschriften doorlopen. Alles is consciëntieus bijgehouden en geeft o.i. een getrouwe weergave van de jaarcijfers. Wij adviseren de ALV het bestuur decharge te verlenen.

De ALV verleent het bestuur bij acclamatie decharge voor het gevoerde bestuur.

Tamara en Annemarie zijn bereid leden van de kascommissie voor de jaarcijfers 2020 te worden. Bettina is reservelid. 

 • Samenstelling bestuur

Manon heeft eind februari 2020 haar bestuurslidmaatschap (secretariaat) neergelegd. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar bewezen diensten. Er is een bloemetje naar haar huisadres gestuurd. Van Anita horen we echter dat zij momenteel op vakantie is. 

Wendy heeft haar taken tijdelijk waargenomen, maar ambieert geen eigen termijn. Ook zij wordt hartelijk bedankt en ook haar is een bloemetje toegestuurd. 

Lenneke vraagt aan de vergadering of iemand tot het bestuur wil toetreden, als secretaris of in een andere functie. Op dit moment meldt niemand zich aan. Lenneke vraagt eenieder hierover na te denken en bij interesse zich bij haar te melden. 

 • Terugblik en vooruitblik bestuur (incl. corona)

De terugblik en vooruitblik van het bestuur (incl. corona) – geschreven door Emmelies (bestuurslid) – is aan de leden toegestuurd. 

Petula heeft tijdens de eerste lockdown elke woensdag zoom links rondgestuurd, zodat iedereen die wilde virtueel kon deelnemen aan de repetities/zanglessen van Alejandro. Zij wordt daar hartelijk voor bedankt. Ook aan haar is een bloemetje toegestuurd. Petula: in dank ontvangen. 

Het initiatief van Alejandro in het voorjaar voor het inzingen en door hem combineren van het nummer Sofia was een succes. 

Het nieuwe wachtwoord van het ledenportaal van de website wordt doorgegeven. Sjoerd past het al tijdens de vergadering aan. 

Vragen/ideeën/suggesties voor coronaperiode

Annemarie: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als koor het contact niet verliezen? Lenneke: het zou fijn zijn als een paar leden zich zouden kunnen ontfermen over activiteiten in coronatijd. 

Sjoerd en Harry worden bereid gevonden te onderzoeken of en hoe de repetities, zodra die met kleine groepjes weer opgestart mogen worden, gelifestreamd kunnen worden voor de ‘thuisblijvers’, alsmede de daarmee samenhangende kosten. 

Petula, Annemarie en Wendy gaan nadenken over andere activiteiten, zoals een pubquiz e.d. 

Het maken van een filmpje zoals Sofia wordt het meest gewaardeerd.  

Marianne: m.b.t. het rooster wordt getracht iedereen gelijke kansen te geven om naar de (life) repetities te komen. Immers, iedereen betaalt dezelfde contributie. Om geen plekken onbenut te laten en het ruilen buiten de eigen stemgroep mogelijk te maken, stelt zij voor een WhatsApp-groep voor het hele koor aan te maken. De bedoeling is en blijft i.v.m. de samenzang te proberen eerst te ruilen binnen de eigen stemgroep en alleen als dat niet lukt, de plek in de app-groep van het koor beschikbaar te stellen. Iedereen die in de app-groep wil, gelieve zich bij Marianne aan te melden. 

Petula: is het misschien mogelijk de ene helft van het koor in de Paleiszaal en de andere helft van het koor in de gymzaal te laten repeteren? Marianne: is lastig te organiseren en vraagt zich af of daar wel voldoende animo voor is. De mensen zijn ook voorzichtig. En brengt waarschijnlijk ook extra kosten met zich mee. De Paleiszaal is van De Esch, de gymzaal van de gemeente.

Cis: de ruimtes op de eerste verdieping zijn wel van PEC. 

Alejandro wil erover nadenken of hij het ziet zitten om meer dan één groep te bedienen. 

Fien: ben inderdaad mede vanwege mijn thuissituatie erg voorzichtig. Tijdens de repetities gemerkt dat niet iedereen zich goed aan de regels van 1,5m afstand houden, recht naar voren zingen en in de elleboog hoesten, houdt. Zou graag willen dat de regels goed worden nageleefd. 

Cis: heeft hulp nodig bij het maken van filmpjes van de Enzo-bewegingen. Lenneke: zou door de artistieke commissie opgepakt c.q. georganiseerd c.q. gedelegeerd moeten worden. 

 • Terugblik en vooruitblik dirigent 

Alejandro: de afgelopen periode is lastig, maar hartelijk dank dat we hem financieel zijn blijven steunen. Hij realiseert zich dat het thuis repeteren en instuderen van nieuwe nummers lastig is. De flow is eruit. Desondanks kijkt hij met plezier en trots terug op wat er wel is gebeurd. M.n. de video van Sofia is een mooi resultaat. 

Voor de komende periode houdt Alejandro zich aanbevolen voor nieuwe ideeën. 

Wendy: is er misschien een ander programma met robotstem dat wat beter aan te horen is? Alejandro: nee, iets beters is helaas niet op de markt. 

Wendy: is het misschien een idee om nieuwe songs op te nemen, dat Alejandro daar de beste van uitkiest ter vervanging van de robotstem? Alejandro: is mogelijk. Angelique: voor het instuderen maakt dat niet uit. Tamara: wel voor nieuwe leden.

Alejandro: per song kost het arrangeren mij ca. 15 uur en het (laten) inzingen eveneens ca. 15 uur. De kosten van € 90 per arrangement zijn daarmee tamelijk laag. Vandaar de robot. Lenneke: komen we na corona op terug.   

Vanuit de leden komt het verzoek de vergadering te schorsen vanwege het late uur. 

Aldus wordt besloten. Om 22.45u schorst de voorzitter de vergadering. De vergadering zal over twee weken (18 november 2020) worden hervat voor de behandeling van punten de 9, 10 en 11. 

– – – – – – –

Lenneke (voorzitter) heropent op 18 november 2020, 20.15u de vergadering.

Wendy (secretaris) inventariseert de lijst van deelnemers aan de zoom-vergadering. Dat zijn er 27. Dat is wederom meer dan de helft van de leden. Derhalve kunnen ook vandaag geldige besluiten worden genomen. De presentielijst is bijlage bij dit verslag.

 • Van de commissies

Artistiek

Maartje: 26 februari 2020 voor het laatst vergaderd. Gebrainstormd over nieuwe show en al naar geschikte zalen gezocht, maar gelukkig nog niks geboekt. Afwachten totdat het na corona weer kan.

Repertoire

Tamara: het repertoire is voorlopig klaar, maar nog niet dichtgetimmerd. Suggesties blijven welkom. Alejandro: er zijn 17 nummers gekozen. Zouden er 20 moeten worden. Nog plek voor bijv. een solonummer.

Petra: mis Nederlandstalige nummers. Alejandro: er komt nog een medley. 

PR/ledenwerving

Maartje: 5 maart 2020 voor het laatst vergaderd. Het pro-actief werven van nieuwe leden ligt ook door corona stil. Hooguit laten we af en toe ons gezicht op Facebook zien.  Gastvrouw

Carla: niks te melden. Hoopt na corona weer wel.

Maartje: voor het begin van corona waren er een paar serieus geïnteresseerden. De e-mails zijn bewaard. 

Website

Sjoerd: Anita heeft er veel aan gedaan om de nieuwe website in de lucht te krijgen. Technisch waren er een paar ups-and-downs, maar die zijn inmiddels verholpen. Lay out is wat aangepast zodat het wat leesbaarder wordt. En Hans van Soest plaatst het huiswerk op de site. Lenneke: het ziet er inderdaad goeduit. 

Anqelique: zou svp gecheckt kunnen worden of alle oude nummers er nog op staan, bijv. A beautiful day? Sjoerd: ga ik nakijken. 

Optreden

Annemarie: is door corona stil komen te liggen. Het ligt niet in de verwachting dat optredens in 2021 al mogelijk zullen zijn. 

Lief & leed

[Niet vertegenwoordigd.]

Sponsor

Geen mededelingen. 

 • Rondvraag

Petra – Yarden repertoire: verwacht dat er behoefte zal zijn c.q. vraag zal komen voor zingen bij herdenkingsdiensten. Mist wat uitbreiding in het Yarden repertoire. Alejandro: suggesties zijn van harte welkom. Lenneke: misschien ook wat Nederlandstalige Yarden-nummers. Loes: zijn er ook contacten met andere uitvaartcentra? Maartje: wel geprobeerd, maar tot heden niet gelukt. 

Petra – huidige repertoire: mist ook wat rustiger nummers in het huidige repertoire. Momenteel is het erg veel up tempo. Graag wat meer ballads. Helma sluit zich hierbij aan. 

Christine – privacy: vraagt zich af hoe het AVG-technisch geregeld is met het uploaden van de video van Sofia op Facebook en YouTube. Lenneke: toestemming is generiek gegeven op het aanmeldingsformulier. Alejandro: ook meer specifiek in de begeleidende e-mail voor Sofia. 

Petula – online activiteiten: vraagt degenen die geïnteresseerd zijn in online activiteiten (repetities, pubquiz e.d. per zoom) na de vergadering te blijven hangen. Suggestie van Sjoerd: weer video van Alejandro of video in eigen productie zoals You can close your eyes. Alejandro: via Rotjekoor is het verzoek binnengekomen een video met een kerstnummer in te zingen. Moet alleen al snel, want moet begin december ingeleverd worden. Ten minste 12 meedoen. Gekozen wordt voor When a child is born. Alejandro zal e-mail sturen. 

Alejandro – e-mailadres: graag in het vervolg alleen nog zijn nieuwe e-mailadres (@icloud.com) gebruiken en niet meer het oude e-mailadres (@online.nl) omdat hij daar langzaamaan mee gaat stoppen. 

Alejandro – repeteren: zal voor de komende twee weken per stemgroep uitnodiging van een half uur om te repeteren, gaan versturen. Drie per avond. 

Marianne – zingen en corona: de coronamaatregelen zijn gisteren weliswaar versoepeld, maar amateurkoren mogen helaas nog niet zingen. De belangenvereniging Koornetwerk heeft op haar website aangeven bij de overheid na te gaan vragen wat de redenen hiervoor zijn. Wordt vervolgd. 

Werner – Rotterdamse subsidies: om een subsidie van € 1.500 van de gemeente Rotterdam te kunnen krijgen, moet ten minste de helft van de leden woonachtig zijn in Rotterdam. Wie is bereid te verhuizen? 

Marianne: op Facebook staat bij de groep Koor & Corona de oproep om gezamenlijk een beroep bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen op een steunpakket. 

Helma – choreografie: gezien de (stijgende) leeftijd van de leden en tevens gehoord de kritiek bij ons optreden in Isala, zou wat haar betreft wat minder nadruk mogen worden gelegd op choreografie. Petra: is het daarmee eens. Wendy: wel bewegen maar we moeten geen showorkest willen zijn. Loes: wil wel graag blijven dansen bij het zingen, maar het klopt dat soms wat onduidelijk en rommelig is.

Maartje: pak dit op met Cis binnen de artistieke commissie.  

 • Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Lenneke om 21.20u de vergadering